A A A English German Dutch

Privacyverklaring

Bescherming van je persoonsgegevens
Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk. Daarom gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij verwerken je persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De AVG stelt een aantal voorwaarden waar wij ons aan moeten houden. Dit zorgt ervoor dat wij je persoonsgegevens alleen gebruiken voor het uitvoeren van onze taken, jouw gegevens goed moeten beveiligen en wij moeten voldoen aan jouw rechten.

Wil je meer algemene informatie over de AVG en hoe wij als overheid hieraan moeten voldoen, dan kun je meer informatie vinden op de website van de nationale toezichthouder De Autoriteit Persoonsgegevens. In deze verklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens
Wij verwerken voornamelijk persoonsgegeven op basis van wettelijke verplichtingen of publiekrechtelijke taken. In sommige gevallen kan het ook voorkomen dat wij persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang, vitaal belang, overeenkomst of toestemming.

Welke persoonsgegevens wij van jou verwerken is afhankelijk van de taak die we uitvoeren. Wanneer je bijvoorbeeld iets wilt regelen of aanvragen via de website dan hebben wij vaak contactgegevens, zoals je telefoonnummer en e-mailadres nodig om je goed te kunnen helpen.

Hieronder een paar voorbeelden
Beantwoording van je vragen via Facebook of Twitter (en overige sociale media): Naam / Adres / Woonplaats / Telefoonnummer / E-mailadres. Wij hebben deze gegevens nodig om op een zo adequaat mogelijke wijze je vraag te beantwoorden.

Wanneer wij persoonsgegevens die al in ons bezit zijn willen verwerken voor een nieuw doel, moeten wij je vooraf informeren of soms jouw toestemming vragen. Zoals bijvoorbeeld bij klantervaringsonderzoeken.

Bezoekersstatistieken website
De gemeente verzamelt automatisch gegevens over het gebruik van de website. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De informatie die wordt verzameld is anoniem. We verwerken geen IP-adressen voor statistieken.
De gemeente gebruikt de verzamelde informatie alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. De gemeente gebruikt deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Beveiligen van je gegevens
Bij het gebruik van je gegevens hebben wij de plicht om zorgvuldig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om gaan en om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onrechtmatig gebruik. Hierbij kun je denken aan het versleutelen van persoonsgegevens en toegangscontroles tot computersystemen, maar ook een geheimhoudingsplicht waar alle medewerkers aan moeten voldoen en wordt alleen toegang tot persoonsgegevens gegeven aan medewerkers die bevoegd zijn.

Bewaartermijn
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van onze taken en de naleving van onze wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan andere organisaties
Voor het uitvoeren van onze taken kan het voorkomen dat wij je gegevens moeten delen met andere organisaties. Dit doen wij voornamelijk op basis van een wettelijke bepaling. Wanneer dit niet op basis van een wettelijk bepaling wordt gedaan brengen wij je vooraf op de hoogte of vragen we in voorkomende gevallen toestemming.

Met organisaties die in opdracht van ons jouw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten
Je hebt een aantal rechten:

Recht op informatie: je hebt het recht om te weten waarom jouw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.

Recht op inzage: je hebt het recht op inzage in je eigen persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente. Je krijgt hierbij geen inzage in de persoonsgegevens van anderen. Als je een aanvraag wilt doen tot inzage in je persoonsgegevens, kun je met ons contact opnemen.

Recht op rectificatie: je hebt het recht om je persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer je dat wenst.

Recht om vergeten te worden: wanneer je toestemming geeft aan de gemeente om jouw gegevens te verwerken, dan heb je het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.

Recht op het overdragen van jouw gegevens: je hebt het recht om al je persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door de gemeente. De gemeente voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Vragen en klachten
Op het gebied van gegevensbescherming werken wij samen met de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest en onze gezamenlijke bedrijfsvoeringorganisatie Servicepunt71.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring dan kun je hierover contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Het email-adres van de Functionaris Gegevensbescherming is gegevensbescherming@servicepunt71.nl Mocht je er met ons niet uitkomen, dan heb je op grond van de AVG recht op het indienen van een klacht bij de AP.

DutchEnglishGerman